Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат

АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

ФЕ ДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

Юридичний факультет

Кафедра теорії та історії держави і права

КУРСОВА Бота

на тему: «СУДОВА РЕФОРМА 1864 р. В УКРАЇНІ»

Науковий керівник:

Кудін С. В.

Виконав:

студент 11-ї групи

юридичного факультету

Зігель Сергій Юрійович

Київ 2001.

ЗМІСТ

1. Вступ ................................................................................................….. 3

2. Дореформений трибунал в Україні...……………………………………………4

3. Передумови і підготовка судової реформи 1864 року. ......….....….. 7

1. Передумови судової Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат реформи 1864 р.;

а) розкладання і криза фортечного ладу;

б) революційна боротьба проти царського суду.

2. Підготовка судової реформи 1864 р.

4. Судова реформа 1864 року. ...............................................................11

5. Судові статути (20 листопада 1864 року). ...................................…...18

6. Висновок. .............................................................................................20

7. Перечень літератури. ..............................................................................22


1. ВВЕДЕННЯ

Судова реформа XIX століття в Росії - реформа судової системи і судочинства. Викликана капіталістичними відношеннями, що развивавлись у країні Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат, судова реформа відбила класові інтереси буржуазії, проводилася на основі судових статутів, прийнятих 20 листопада 1864 року «Заснування судових установлень», статути карного і цивільного судочинства, стомившись про покарання, що накладаються світовими суддями. На околицях Російської імперії статути вводилися зі значними змінами; остаточно процес був окончаний лише до 1896 року.[1]

Судова реформа 1864 року звичайно трактується в Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат літературі як найбуржуазніша з усіх реформ того часу. Дослідники вважають її самою послідовною. Дійсно, у принципах, на яких побудована реформа, буржуазна ідеологія відбилася найбільше повно. В жодній іншій реформіі цього немає, - там охоронний момент, захист інтересів дворянства, царату виявляються зі всією повнотою. Звичайно, треба мати на увазі Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат, що трибунал та правосуддя - це системи, із якими громадянин зіштовхується не повсякденно, він може прожити життя, жодного разу не побувавши в трибуналі. У цьому значенні для підданних Російської імперії судова реформа була менш важлива, ніж інші. Водночас у трибуналі зіштовхуються не стільки міжкласові, скільки внутрішньокласові відносини. Дворяни позиваються з дворянами Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат, купці з купцями. Отже, усякого роду процесуальні гарантії важливі для всіх верств суспільства, у тому числі і для експлуататорської верхівки. Судова реформа торкнула інтересів усіх класів, усіх прошарків Російського суспільства.

Судова реформа, як і всі реформи 60-70-х років, була наслідком визначеної кризи російського товариства, у тому числі і так називаної Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат кризи верхів, під яким розуміють звичайно усвідомлення панівним класом та правлячою верхівкою необхідності тих або інших змін. Треба сказати, що судової реформи бажали, здається, більше, ніж селянської. Якщо більшість поміщиків усупереч здоровому глузду не хотіло розкріпачення селян, то в реформі суду були зацікавлені усе, крім, хіба що, кондових Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат суддівських бюрократів, що мають недурний прибуток від неправосуддя і не бажаючих пристосовуватися до нових порядків. І, зрозуміло, прихильником судової реформи, як і реформи селянської, виступав у першу чергу сам імператор Олександр II, а так само його брат Костянтин Миколайович, що притримувався навіть більш радикальних поглядів.

2. ДОРЕФОРМЕНИЙ Трибунал В УКРАЇНІ Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат

Різноманітні важелі державної машини самодержавства почали виявляти свою нездатність до середини XIX століття, але, мабуть, жоден з органів державного апарату не знаходився в настільки кепському стані, як судова система. Для дореформеного суду свойственна множинність судових органів, складність і заплутаність процесуальних вимог, неможливість часом визначити коло справ, які повинні Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат підлягати розгляду тому або іншому судовому органу. Справи нескінченно перекочовували з 1-го суду в інший, найчастіше повертаючись у першу інстанцію, відкіля знову починали довгий шлях нагору, на що нерідко ішли десятиліття.

Інший порок дореформеного суду - хабарництво. Поряд із свавіллям і неуцтвом бюрократів, типове для всіх ланок державного апарату Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат, це явище здесь набуло настільки жахливого всеохоплюючого розмаху, що його змушені були визнати навіть найзавзятіші захисники самодержавно-кріпосницьких порядків. Переважна більшість судових бюрократів розглядали свою посаду як засіб наживи і самим безцеремонним методом вимагали хабарі з усіх, хто звертався до суду. Спроби уряду боротися з хабарництвом не давали ніяких итогів, тому Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат що цей порок охопив увесь державний апарат. Вкрай низька загальна, освідченність суддів, не говорячи вже про освідченність юридичну, зумовлювала фактичне зосередження усієї справи правосуддя в руках канцелярських бюрократів і секретарів.

У дореформеному трибуналі панувала інквізиційна (розшукова) форма судочинства. Процес проходив у глибокій таємниці. Принцип писемності припускав, що трибунал вирішує справа Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат не на основі живого, безпосереднього сприйняття доказів, особистого ознайомлення з усіма матеріалами справи, безпосереднього усного допиту обвинувачуваного, підсудного, свідків, а спираючись не письмові матеріали, отримані під час слідства. Та й докази оцінювалися по формальній системі. Їхня сила заздалегідь визначалася законом, що твердо встановлював, що може, а Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат що не може бути доказом. Закон же встановлював і ступінь достовірності доказів, ділячи їх на недосконалі і досконалі, тобто такі, що давали підставу для остаточного вироку і не могли бути спростовані підсудним.

Різкій критиці піддавали російську судову систему революційні демократи (А. Н. Радищев, декабристи, А. И. Герцен, Н. П Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат. Огарьов) і революціонери-різночинці. І навіть страшенні реакціонери не могли не визнати необхідність її реформи.

Що ж являв собою дореформений трибунал в Україні? У Слобідсько-Українській, Херсонській, Катеринославській (тепер Дніпропетровська обл.) і Таврійській губерніях судову систему привели від­повідно до судової системи корінних губерній Централь­ної Росії. Судами першої інстанції були станові Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат суди: у повітах — земські суди для дворян і селян; у містах — колдуністрати та ратуші для купців і міщан. Другою інстан­цією для их вважалися губернські суди (палата кримінального і палата цивільного суду). Окрім того, в Одесі створили ще комерційний трибунал, а у губерніях — совісні суди для розгляду Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат справ про злочини божевільних і не­повнолітніх та надвірні суди, які розглядали кримінальні та цивільні справи осіб, станову належність яких нелегко було визначити (різночинці), а також бюрократів і вій­ськовослужбовців, котрі тимчасово перебували там у спра­вах служби.

У правобережних (Київській, Волинській і Подільській) губерніях структура судової системи була іншою Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат. Судову систему здесь очолював головний трибунал, який став апеляцій­ною інстанцією для трибуналів повітових, підкоморських, колдуні­стратів і ратуш. Повітовий трибунал вважався становим трибуналом для дворян і селян, колдуністрати і ратуші — становими су­дами у містах. Підкоморський трибунал — це становий трибунал першої інстанції у межових справах. Совісні суди у Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат цих губерніях не існували.

Головний трибунал складався з двох департаментів — ци­вільних і кримінальних справ. Компетенція суду була од­нотипна з компетенцією палат кримінального і цивіль­ного суду інших губерній. Окрім цього, у зв'язку з від­сутністю у цих губерніях совісних трибуналів, головним судам були підсудні також Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат справи про малолітніх і божевільних злочинців. Після розгляду в головному трибуналі ці справи по­ступали в обов'язковому порядку в 5-й департамент Се­нату. До підсудності головного суду належали також справи, які становили компетенцію надвірних трибуналів до їх ліквідації у Волинській і Подільській губерніях 1802 p. На вироки та Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат рішення головного суду апеляція і скарги подавалися до Сенату.

Виконання судових вироків відповідно до Литовсько­го статуту проводили у повітах повітові, а в містах — міські суди. У 1812 p. був уведений єдиний у всій Росій­ській імперії порядок виконання судових вироків: воно передавалося у містах — міській поліції, повітах — ниж­нім Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат земським судам.

Судова система у Лівобережній Україні за місцевими особливостями була подібна до системи Правобережної України. Головною судовою інстанцією вважався генераль­ний трибунал, що мав таке ж значення, як палати криміналь­ного та цивільного суду в Слобідсько-Українській, Херсон­ській, Катеринославській, Таврійській губерніях і голов­ний трибунал у губерніях Правобережної України. Особливістю Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат генерального суду було те, що старшому з генеральних суддів доручалось у випадку відсутності губернатора і ві­це-губернатора тимчасове управління губернією. Гене­ральний трибунал складався з двох департаментів, кожен з яких укомплектовувався генеральним суддею та двома радни­ками, призначеними урядом і п'ятьма засідателями, кот­рі Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат обиралися від дворянства кожні три роки. Повітовий і підкоморський суди будь-яких відмінностей порівняно з су­дами у Київській, Волинській і Подільській губерніях не мали.

Діяльність усіх трибуналів у губерніях була підконтрольною губернаторам. Кримінальні справи в обов'язковому поряд­ку подавалися губернаторам для ознайомлення. У випадку розбіжності між думкою губернатора Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат і вироком суду спра­ва передавалася до Сенату. Останній, як правило, під­тримував думку губернатора, позбавляючи сили вирок кримінальної палати, головного або генерального суду.

Деякі особливості у губерніях України впродовж 30-х років XIX ст. були ліквідовані. Так, генеральний і головні суди перетворили на палати кримінального і цивільного суду, голови Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат яких призначалися імператором за поданням міністра юстиції, а радники — міністром юстиції. Судова система в Україні доповнювалася селянськими судами, що розглядали дрібні цивільні та кримінальні справи на під­ставі звичаєвого права. У судах була запроваджена ро­сійська мова.

3. Передумови і підготовка судової реформи 1864 року.

Кримська війна 1853-1856 р., що закінчилася поразкою Росії Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат, показала економічну, політичну і військову неспроможність царату, виявивши пороки і виразки соціально-економічної системи.

«Існуючий в країні зсув законодавчої, виконавчої і судової влади сприяє розвитку бюрократизму. Нам, російським, потрібно виховати в собі почуття поваги до закону, тому що ми звикли прибігати до темних і негласних шляхів повз відкритих і Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат законних, если хочемо покінчити спірну справу просто і просто. Ми збилися зі стовпової дороги законності і заблудилися по оковівцях. Нас потрібно відтіля вивести, а для цього потрібно відлучити від дверей таємну поліцію і губернаторів, і зазначити на відкриті двері судових місць». У сказаному розуміння необхідності судової реформи. «Підняти юридичні норови Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат народу, вселити йому обурення до кривосуддя і любов до правди було б воістину святою справою». Але як здійснити це? Насамперед, увести гласність та усність судочинства. «Пора виконувати над нашими виконавцями, слідчими, суддями єдино непідкупний контроль суспільної думки, пора дати спосіб оголошувати оприлюдно темні справи і приховані беззаконня Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат. Тоді, та тільки тоді, ми зможемо вилікуватися від старої недуги і наздогнати в правосудді інші освічені країни».

Як видно, кризовий стан державного механізму Росії став безперечним. Це стало необхідною передумовою усвідомлення неминучості реформи. «Наприкінці Кримської кампанії, - згадував Оболенський, - відчувалась неминучість суттєвих реформ».

Интенсивно порушувалося одне з найважливіших питань Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат - реформа правосуддя. Здесь очевидні дві тенденції. Перша - показати нікчемність вітчизняної юстиції і зразковий стан правосуддя країн Заходу. Друга - обгрунтувати необхідні законодавчі зміни правосуддя. З'явилися пропозиції про знищення канцелярської таємниці, про введення гласності і публічності судочинства. Гласність у трибуналі визначалася вимогами гласності громадського життя.

Кріпосне право виключало законність. Кріпосне право припускало Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат залежність юстиції від адміністративної влади. Таким чином, реформувати державний механізм та юстицію було неможливо без скасування кріпосного права[2] .

«Судова реформа, - вважав Коні, - покликана була завдати удару гіршому з видів свавілля, свавілля судового, що прикривається маскою формальної справедливості. Вона мала своїм наслідком пожвавлення в суспільстві розумових інтересів і наукових Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат праць. З старою судовою практикою науці було нічого робити».[3]

Суттєвий вплив на проекти судової реформи робило підготувка скасування кріпосного права. Губернські дворянські комітети, організовані для з'ясовування побажань дворянства про скасування фортечної залежності, у 1858 р. подали свої пропозиції. Їх «постійно й уважно читав Олександр II» - писав А. В. Головін Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат.

Член Володимирського комітету І. С. Безобразов заявив про неможливість селянської реформи без судової. Якщо остання не буде здійснений, то вихід із фортечної залежності приведе селян до того, що «...позбавивши їх захисту фортечної влади, передати на жертву сваволі, жадібності і хабарництва бюрократів. Що, якщо одне кріпосне право, то суворе, то м'яке Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат, буде замінене іншим, завжди суворим і таким, що ніесли не пом`якшується ? Даремні будуть труди наші, даремні жертви».

Член Рязанського губернського комітету князь С.Б.Волконський і А.С.Офросімов бачили в судовій реформі єдину гарантію реалізації законодавства про скасування кріпосного права. «...Без судової реформи залишаться не Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат задоволені інтереси дворянства». «Важливе забезпечення справного надходження повинностей до власників, - відзначав член Рязанського комітету А.І.Кошельов, - полягає в належному устрої... судової влади». Якщо судоустрій залишиться «чиновницьким під наглядом інших бюрократів, то недоїмок накопичаться багато: поміщики віддадуть перевагу тому, щоб їх терпіти, чим витрачати вдвічі більше на підкуп посадових Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат осіб, а селяни, не вносячи оброків, будуть розорені данинами на користь охоронців суспільного безладдя і такої ж аморальності».

Без судової реформи неможливо забезпечити недоторканість особи і власності. Гарантувати безперешкодне володіння, користування і розпорядження землею селянству міг тільки трибунал. Він же забезпечував у цьому випадку й інтереси поміщика, що розраховував Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат на винагороду. Проте юстиція була незадоволена. По силі і різкості виділялася думка А.М.Унковського - лідера тверського дворянства, що служив довгий час суддею і знав правосуддям «зсередини». «Суд у нас не значить нічого, - писав він, - Адміністрація тримає усю владу і віддає бюрократів під трибунал тоді, если це буде Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат завгодно їхнім начальникам». «Тому адміністрація наша подає цілу систему зловживання, зведену на ступінь державного устрою... При цій системі ніде немає права і панує одне низьке, неприборкане свавілля, що шанує тільки гроші і суспільне становище».

Губернські комітети пропонували ввести конкретні інститути, що оздоровлюють юстицію. Парначьов пропонував відкрити судочинство з незалежним трибуналом, спростити слідство Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат, поставити за обов'язок поліції відповідати перед трибуналом. Аналогічну думку висловлював один із членів Нижегородського губернського комітету Г.Н.Нєстеров, Тверського - Е.А.Карно-Сисоєв, Харківського - Д.Я.Хрущов. І.С.Безобразов вважав за доцільне встановити відповідальність кожного перед трибуналом, незалежність судової влади, заснувати трибунал присяжних, організувати мировий трибунал Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат, що вирішував маловажні справи. Ці пропозиції були спрямовані на затвердження буржуазного правосуддя. Обгрунтування їхньої необхідності дав А.М.Унковський. Він писав: «Отже все діло в гласності, у заснуванні незалежного суду, у відповідальності посадових осіб перед трибуналом, у суворім поділі влади... Без цього суворе виконання законів нічим не може бути Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат забезпечено, і саме положення про селян, що виходить із фортечної залежності, залишиться мертвою буквою, поряд з усіма іншими томами наших державних законів... Чого може очікувати Росія при звільненні селян без заснування незалежного суду і відповідальності перед ним бюрократів? Безладь і смут». Незалежний трибунал можливий тільки при присяжних засідателях Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат. Трибунал присяжних єдино «самостійний трибунал, незалежний від виконавчої влади, і притім словесний і гласний... тому що другого незалежного суду на світі немає і не було. Люд гідний суду присяжних, що безпечний для монархії і може існувати при всякій системі державного управління».

Про введення буржуазних інститутів говорилося й в листах дворянства Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат Олександрові II. Володимирське дворянство переконувало царя в листі від 15 січня 1860 р. у неможливості селянської реформи без судової, тому що звільнені селяни, позбавлені захисту поміщиків, при відсутності правосуддя і відповідальності посадових осіб піддадуться ще більшій і нестерпній залежності від сваволі бюрократів, і через те можуть зовсім загубити повагу до Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат справжньої законності. Тому «для мирного й успішного результату майбутньої реформи необхідно:

1) розділити влади: адміністративну, судову і поліцейську;

2) визначити відповідальність всіх і кожного перед трибуналом;

3) ввести гласність цивільного і карного судочинства;

4) запровадити трибунал присяжних».

Поряд із ліберальними пропозиціями реформи правосуддя були бажання прерогативи дворянства в трибуналі. Уряд відкинув Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат ліберальні пропозиції, оскільки реалізація принципів рівності всіх перед трибуналом, гласності, інституту присяжних і т.д. суперечила феодальній державності. Поворот уряду у відношенні до судової реформи з переоцінкою її інститутів стався наприкінці 1858 - початку 1859 р. під впливом рішення скасувати кріпосне право з наділенням селян землею.

Необхідність нагальної судової реформи диктувалася економікою країни Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат, що знаходилася в застої. Без її не можна було розраховувати на допомогу іноземного капіталу. Таким чином, судова реформа ставала очевидною для урядових кіл. Проте вони заперечили в той же час інститути, відомі країнам Заходу, що гарантували недоторканість особи, власності, режим законності.[4]

4. Судова реформа 1864 року.

Судова реформа 1864 року - ліберально Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат-буржуазне перетворення царським урядом усієї судової системи і порядку цивільного і карного процесів у Росії. Реформа занесла значні зміни в судоустрій кріпосницької Росії, що відрізнялося вузькостановою системою, прямою залежністю суду від адміністрації, різноманіттям і численністю судових інстанцій, інквізиційним нравом процесу, заснованого на теорії формальних доказів.

Реформа відбила класові інтереси росіянкою буржуазії, що Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат із метою зміцнення своїх позицій потребувала в оголошенні формальної рівності всіх перед трибуналом, у затвердженні початків буржуазної законності. Це проявилося у введенні суду присяжних, адвокатури, реорганізації прокуратури, у новій організації судового процесу і судових заснувань. Характеризуючи економічну і політичну сутність селянської реформи 1861 р., В. І. Ленін підкреслив нерозривний зв Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат'язок усіх реформ 60-х рр. XIX ст.: «Якщо кинути загальний погляд на зміну всього устрою російської держави в 1861 році, то необхідно визнати, що ця зміна була кроком по шляху перетворення феодальної монархії в буржуазну монархію. Це вірно не тільки з економічної, але і з політичної точки зору. Достатньо пригадати Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат нрав реформи в області суду, управління, місцевого самоврядування і т.п. реформ, що пішли за селянською реформою 1861 року, - щоб переконатися в правильності цього положення».[5]

Судовими статутами 1864 року створювалася оригінальна й ефективна система правосуддя. Вона мала дві гілки, дві підсистеми, що об'єднував вищий судовий орган - Сенат: загальні суди і Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат світові суди. Крім того, існували суди особої підсудності: військові, волосні, комерційні та інші, створення яких передбачалося іншими законодавчими актами.

Слідує також мати на увазі, що проведення судової реформи продовжувалося до кінця XIX століття. Перші загальні суди почали діяти тільки в 1866 році, вони поширили свою діяльність лише на Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат 10 із губерній центральної Росії. На іншій же території країни продовжували діяти старі суди, що керувалися іншим процесуальним законодавством.

Адміністративно-територіальний і судово-територіальний поділ імперії після реформи не збігалися. Повіти і мі100 були розділені на ділянки мирових трибуналів. Територія, підвідомча окружним судам, охоплювала декілька повітів, окрестности судових палат - декілька губерній Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат. Окружні суди були судами першої інстанції загальних трибуналів, судові палати - судами другої інстанції. На початку ХХ століття в імперії було 106 окружних трибуналів і 14 судових палат. «Батьки» судової реформи пояснювали таку судово-територіальну структуру сполученням мирової та загальної юстиції, а також браком кваліфікованих юристів для створення загальних трибуналів у Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат кожнім повіті. Але сьогодні ми бачимо переваги такої організації правосуддя в більшій ізоляції судових і адміністративних органів. При такій структурі все повітове начальство не тільки по табелі про ранги, але і по реальному статусові, було позбавлено можливості чинити на суди будь-який вплив. Відповідно, і судді другої інстанції рятувалися від Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат тиску на их із боку губернської чиновникії.

Записки Бєзобразова (6 травня 1956 року) винуватницею беззаконня в країні з неминучим наслідком - соціально-політичною стагнацією - називає чиновникію. «Бюрократія, - писав він, - робить усе, вона обмірковує і пише закони, розглядає судові справи, править церквою, фінансами, державним господарством...» Одне з центральних місць відвів Бєзобразов юстиції Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат. Він писал: «Правосуддя - це перша потреба життя цивільного майже відсутнє, тому що трибунал утворюється більшою частиною ціною грошей або впливу. Неважко довести, если б це не було усім відомо, що немає справи сполученої скільки-небудь із значним інтересом, що мала б верно законне виробництво»[6] .

Ще більш значною гарантією незалежності трибуналів став Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат принцип незмінюваності трибуналів, закріплений ст.243 заснуванням судових установлень. Відповідно до цієї статті, голови і члени окружних трибуналів і судових палат не могли бути звільнені або переведені з однієї посади на другу без їхньої згоди, крім як по вироку суду. Всі постійні, фахові члени окружного суду і судової палати Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат, так називані коронні судді, призначалися імператором за поданням міністра юстиції. Для призначення на посаду члена окружного суду необхідно було мати вище юридичне утворення і стаж роботи в трибуналі або прокуратурі не менше трьох років (у званні присяжного повіреного - 10 років). Для більш високих посад стаж збільшувався.

Окружні суди складалися Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат з 1-го або декількох відділень та карних і цивільних справ. Вони розбирали більшість справ, причому всі цивільні і значна частина карних розбиралися коронними суддями. Для розгляду справ про злочини, за які могло бути призначене покарання у виді позбавлення прав на майно, як особливих, пов'язаних із приналежністю до привілейованих Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат станів, так і всіх прав (майнових, брачно-сімейних і т.д.), залучалися присяжні засідателі. Як правило, позбавлення прав на майно супроводжувалося іншими покараннями: каторжними роботами, посиланням, в'язницею. Таким чином, трибунал присяжних був не самостійним утвореням, а особливою присутністю окружного суду. До його підсудності не були віднесені справи про Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат державні злочини, а також значна частина посадових злочинів і деякі інші[7] .

Теорія вільного оцінювання доказів була пристосована головним чином до діяльності суду присяжних, а її сутність виражена в правилах, що визначали дослідження доказів і винесення судового рішення в цім трибуналі. Правила вільного оцінювання доказів повинні були створити ілюзію неупередженості трибуналів Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат, переконання яких формується нібито винятково під впливом тих вражень, що присяжні одержують в ході судового розгляду.

Дійсний нрав, напрямок і зміст діяльності суду обумовлювалося тим, що трибунал був органом буржуазної держави. Це визначало як класовий склад трибуналів, так і їхній буржуазний світогляд і правосуддя.

В.І.Ленін Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат гнівно викривав буржуазний трибунал як активного захисника інтересів експлуататорів. Аналізуючи окремі форми й інститути карного процесу, він показав, що в цьому трибуналі обвинувачуваний позбавлений необхідних гарантій для захисту своїх прав і інтересів, для доведення своєї невинності.

В.І.Ленін показав, що в умовах буржуазної держави трибунал присяжних дійсно мав певні Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат переваги в порівнянні із трибуналом станових представників. «Суд вулиці, - писав він, - цінний саме тим, що він заносить живий струмінь у той дух канцелярського формалізму, яким наскрізь просочені наші урядові установи…»[8] ... Але водночас В.І.Ленін відзначав, що в умовах буржуазної держави, если робітники усунуті від участі в трибуналі в Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат якості присяжних засідателів, а серед присяжних переважає реакційне міщанство, трибунал залишається виразників інтересів експлуататорських класів.

Реформою 1864 року була встановлена така система трибуналів: суди з що обираються суддями - мирові судді і з'їзди мирових трибуналів - і суди з призначуваними суддями - окружні суди і судові палати. Кожний повіт з містом, що Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат входило до нього, а в ряді випадків і особо важливе мі100 складали мировий округ, що ділився на декілька дільниць. Кожний із их мав 1-го дільничного, мирового суддю й 1-го почесного. Мирові судді - дільничні і почесні - обиралися на три роки місцевими органами міського і земського самоврядування (повітовими земськими зборами і міськими Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат думами) із числа осіб, що мешкали в даній місцевості і мали визначений віковий, освітній, службовий і майновий ценз (майновий ценз визначався нерухомою власністю не менше ніж у 15 тисяч рублів або дорвейівнювалися подвійному земському земляному цензу)[9] .

Нова судова система в порівнянні зі старою відрізнялася певною стрункістю. Для вирішеня дрібних карних Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат, цивільних справ засновувався інститут виборних мирових трибуналів. Мировий суддя одноосібно розглядав справи за обвинуваченням у злочинах, за вчинення яких могло бути винесене одне з таких покарань: зауваження, догана, грошове стягнення на суму не понад 300 рублів, арешт на строк не більше трьох місяців, ув'язння на строк до Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат 1-го року. Мирові судді (дільничні і почесні) даного округу збиралися на повітові з'їзди мирових суддів або мировий з'їзд суддів, що був остаточною апеляційною інстанцією. Подальший розгляд справ мирових трибуналів здійснювався лише в касаційному порядку в Сенаті.

Сенат у процесі судової реформи також зазнав зміни. Він перетворився в єдиний у Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат країні касаційний трибунал. Основна відмінність касаційного порядку оскарження судових рішень і вироків від апеляційного порядку оскарження в Росії полягала в тому, що поводом для касації були процесуальні правопорушення.

Інститут мирових трибуналів при всій обмеженості демократизму в ньому не задовольняв вище чиновництво й у 1889 році був скасований скрізь, крім Москви, Санкт Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат-Петербурга й Одеси. Мирові судді були замінені призначуваними особами.

У перші роки після введення Судових статутів у складі почесних мирових трибуналів, за словами А.Ф.Коні, було чимало чуйних, порядних людей. Мировий суддя Н.В.Почтьонов, дуже освічена людина, вносив у розгляд справ «живий струмінь». У Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат нього правосуддя було поставлено добре, і місцеві жителі відносилися до нього з довірою. Значний вплив на з'їзд світових трибуналів робив А.Р.Шидловский - уособлення працьовитості, педантизму і коректності.

Судова реформа 1864 року створила систему загальних трибуналів. Судами першої інстанції були окружні суди. Кожний окружний трибунал засновувався для розгляду цивільних і кримінальних справ Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат, що виходили за рамки підсудності світового судді[10] .

Другою інстанцією в системі загальних трибуналів була судова палата. У ній в апеляційному порядку розглядалися справи по скаргах на вироки і рішення окружних трибуналів, винесені без присяжних засідателів. Крім того, до її підсудності були віднесені справи про особо небезпечні злочини Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат - державних і посадових. Ці справи повинні були розглядатися коронним трибуналом із становими представниками, по одному від кожного стану: губернський (або повітовий) ватажок дворянства, міський голова і волосний старшина.

На відміну від суду присяжних особлива присутність судової палати являла собою єдину колегію коронних трибуналів і народних представників, причому права всіх членів були Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат рівні й у процесі судового слідства, і при винесенні вироку. Але ця формальна рівність не призводила до підвищення їхньої ролі в порівнянні з присяжними засідателями. Навпроти, як зауважив Г.А.Джаншиєв, «ця форма нічим майже не відрізняється від звичайного коронного суду»[11] , а В.І.Ленін писав, що станові представники Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат «представляють із для себя безоких статистів, грають жалюгідну роль понятих, що крадуть те, що завгодно буде ухвалити бюрократам судового відомства»[12] .

Велике значення для незалежності суду і зміцнення принципу законності в карному і цивільному процесах дореволюційної Росії не достаточно створення адвокатури і реорганізація прокуратури. Адвокатура, створена судовою реформою, відразу заявила Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат про для себя рішуче і сміло.

В адвокатуру потягнулися видні юристи-професори, прокурори, обер-прокурори Сенату і кращи юристи, що працювали при комерційних судах. Сюди і ввійшов друг М.Е.Салтикова-Щедріна відомий діяч руху селянського розкріпачення А.М.Унковский. На сторінках газет і часописів усе частіше стали зустрічатися Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат імена юристів: Ф.Н.Плевако, В.Д.Спаговича, К.К.Арсеньєва, Н.П.Карабчевського, А.М.Унковського, А.І.Урусова, С.А.Андрєєвського, П.А.Алєксандрова, В.М.Пржевальського, А.Я.Пассовєра й інших[13] .

Адвокатура по судових статутах була двох категорій. Адвокатами вищої категорії були присяжні повірники, що об Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат'єднувалися в корпорації по окрестностях по окрестностях судових палат. Присяжні повірники обирали Рад, що відав прийомом нових членів і наглядом за діяльністю окремих юристів.

Другу, нижчу категорію адвокатури складали приватні повірники. Вони займалися незначними справами і могли виступати в тих судах, при яких состояли.

Велике значення для затвердження Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат нових демократичних принципів судочинства мала і реорганізація прокуратури. Після судової реформи прокуратура звільнилася від функції загального нагляду, її діяльність обмежувалася тільки судовою сферою. Якщо до судової реформи прокурор повинен був виступати в трибуналі «як стягувач покарання і водночас захисник безвинності», то тепер головним його завданням ставав нагляд за дізнанням Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат і слідством і підтримка державного обвинувачення в трибуналі. Нова прокуратура створювалася при судах.

Відповідно до судових статутів засновувалися посади прокурора судової палати і його товаришів. Організація прокуратури будувалася на принципах суворої ієрархічності, єдиноначальності і взаємозамінності в процесі. Прокурорський нагляд здійснювався під вищим керівництвом міністра юстиції як генерал-прокурор Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат. Обер-прокурори Сенату і прокурори судових палат безпосередньо підпорядковувалися генерал-прокурору, прокурори окружних трибуналів діяли під керівництвом прокурорів судових палат. Число товаришів прокурора і розподіл їхніх обов'язків залежали від розмірів судового округу. Безумовно, прокурори знаходилися в набагато більшій залежності від уряду й у силу їхнього прямого підпорядкування Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат міністру юстиції, і тому, що на их не поширювався принцип незмінюваності.

Перше покоління робітників прокуратури дечим поступалося своїм колегам-супротивникам - адвокатам і в дотриманні норм судової етики, і в прагненні встановити в справі істину, а не доводити провину подсудимого що б не сталося. Прокуратура ні в перші роки свого Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат існування, ні в майбутньому не була схильна корупції. До честі прокуратури варто віднести виграну справу мільйонера Овсяннікова, справу ігумені Митрофанії, так називані банківські процеси й інші.

Між обвинуваченням і захистом відбувалися привселюдні змагання в правильному розумінні і застосуванні закону, в находчивости, у блиску фраз і в розумінні найтонших зигзагів людської душі Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат. Прокуратура хизувалася «безпристрасністю», захист брала спритністю і патетикою. Таким чином, судова реформа створила не тільки новий трибунал, але і нову систему правоохоронних органів, більш того, нове розуміння й уявлення про законність і правосуддя.

Заснуванням судових установлень (ст.237 і 239) передбачалося, що основою внутрішньої самостійності трибуналів слугують тривалість суддівських посад Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат і рівність трибуналів: у их не може бути начальників; члени всіх судових інстанцій як судді рівні між собою, а самі судді розрізняються тільки по ступені влади - суди першої і вищих інстанцій. Прогресивними були і такі важливі принципи, закріплені в Судових статутах, як колегіальність суду, незмінюваність трибуналів і дисциплінарної відповідальності їх тільки Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат перед трибуналом, несумісність судової служби з іншими професіями[14] .

Губернатор уже не міг, як раніше, заарештувати арбитру за невідповідний його уявленню про закон вирок, а підсудні і потерпілі, позивачі і відповідачі були урятовані від необхідності піддобрювати судових бюрократів. Мирові судді, що обираються прийшли на зміну поліцейським бюрократам Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат. Провину підсудного потрібно було доводити гласно, у боротьбі з адвокатурою перед лицем представників населення - присяжних засідателів. Трибунал присяжних зробив потужний сприятливий вплив на всю судову систему і навіть, у деякій мірі, на політичну систему Росії.

Перші кроки нових трибуналів, і особливо суду присяжних були зустрінуті схваленням і уряду, і преси Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат[15] .

5. судові статути (20 листопада 1864 року).

Судові статути, у Росії законодавчі положення, прийняті 20 листопада 1864 року склали базу судової реформи 1864 року.

Судові статути - у дореволюційної Росії офіційна назва законів, затверджених 20 листопада 1864 року: «Заснування судових установлень», «Устав про покарання, що накладаються світовими суддями», «Устав карного судочинства», «Устав цивільного судочинства». Судові статути оформили проведення судової Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат реформи 1864 року.

Відповідно до «Заснування судових установлень» (закон про судоустрій), судова влада належала мировим суддям, з'їздам мирових трибуналів, окружним судам, судовим палатам і Сенату (верховний касаційний трибунал). Мирові судді вирішували справи одноосібно. Вони знаходилися при мировому окрузі (повітовому, міському), що ділилися на декілька дільниць. У мировому окрузі були Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат також почесні мирові судді, що разом із мировими дільничними суддями даного округу утворювали вищу інстанцію - з'їзд мирових трибуналів. У окружний трибунал, що засновувався на декілька повітів, входили голова і члени суду.

Судова палата засновувалася в окрузі, що об'єднував декілька губерній або областей (по особливому розкладу). Вона Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат ділилася на департаменти, що складалися з голови і членів департаменту. Для завідування судовою частиною в Сенаті були збережені в якості верховного касаційного суду касаційні департаменти по карних і цивільних справах. Прокурорський нагляд здійснювали обер-прокурори, прокурори і їхні товариші і здійснювався під спостереженням міністра юстиції як генерал-прокурора.

«Устав Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат про покарання, що накладаються світовими суддями» являвся кодексом, у який були виділені з «Укладення про покарання карних і виправних» менше серйозні злочини (проступки), підвідомчі мировим суддям.

Статут складався з 13 глав. Перша глава містила загальні положення і перелік покарань за злочини, передбачені статутами. Глави 2-9 були присвячені дрібним злочинам проти суспільного і Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат політичного ладу, проступкам проти порядку управління і т.д. У главах 10-13 говорилося про проступки проти особистої безпеки, проти сімейної честі і т.д.

«Устав карного судочинства» (кримінально-процесуальний кодекс) визначав компетенцію судових органів по розгляду кримінальних справ, загальні положення, порядок виробництва у мирових установленнях, порядок виробництва в загальних судових місцях Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат, вилучення з загального порядку карного судочинства.

Відповідно до статуту, мировий суддя розглядав кримінальні справи в межах відведеної йому компетенції, проте справи деяких осіб (наприклад, духівництва) підлягали відомству інших трибуналів; із компетенції мирового судді виключалися справи таких осіб, притягнення яких до відповідальності змінювало склад злочинного діяння або Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат спричиняло посилення покарання.

Основними стадіями в карному процесі, відповідно до Статуту, були: попереднє розслідування, передання суду, підготовчі розпорядження до суду, розгляд справи, виконання вироку. Розрізнялися такі вироки: остаточні (який підлягали перегляду тільки в касаційному порядку, тобто не по суті, а лише по питанню про їхню законність або незаконність) і неостаточні (що Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат допускали можливість перегляду справи по суті, тобто в порядку апеляції).

«Устав цивільного судочинства» (цивільний процесуальний кодекс) розрізняв судочинство цивільних справ у мирових і судово-адміністративних установленнях (у трибуналі земських начальників і повітових з'їздів) і судочинство в загальних судових місцях. У Статуті, що відбив основні принципи буржуазного права, найбільш Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат послідовно здійснені початки змагальності, сторони в ньому повинні були забезпечувати докази. Нижчою інстанцією був окружний трибунал, апеляційною - судова палата. Слухання справи відбувалося у відкритому судовому засіданні.

Судові статути ввели трибунал присяжних і інститут судових слідчих, була реорганізована прокуратура, заснована адвокатура і проголошені такі буржуазно-демократичні принципи судочинства Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат, як гласність, усність, змагальність. Деякі судові органи (мирова юстиція) стали виборними, була створена більш чітка система судових інстанцій.

Проте судові статути зберегли значною мірою риси феодалізму. Селянство і національні меншини («інородці») по маловажних карних і цивільних справах позивалися в особливих судах, головним чином на основі феодальних звичаїв; існували особливі суди для Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат духівництва; склад судових працівників був в основному із середовища дворянства. Селяни і робітники не тільки не могли бути суддями, їх не припускали навіть у якості присяжних засідателів. Зовнішньо прикритий демократичними принципами дворянсько-буржуазний трибунал дореволюційної Росії був знаряддям гноблення і придушення трудящих[16] .

6. ВИСНОВОК

Судова реформа мала прогресивне значення, тому що Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат нова судова система замінила собою вкрай роздрібнену систему трибуналів (суди по станах, по роду справ, із безліччю інстанцій, де справи велися на основі інквізиційного процесу, при закритих дверцах, слідчі функції здійснювала поліція і т.п.). Проте значення судової реформи 1864 року применшувалося поруч положень судових статутів: вилученням деяких Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат категорій справ із компетенції суду присяжних (у т.ч. про державні злочини), зберіганням системи заохочень трибуналів місцевими адміністраціями, що подавали їх до чергових чинів і орденів і т.д.

З 70-х років у період реакції почався відступ від проголошених принципів.

Судова реформа була піддана корінному перегляду раніше інших Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат реформ 60-х років. У 1866 році з веденням суду присяжних були вилучені справи про пресу; законом 19 травня 1871 року були затверджені Правила про порядок дії членів корпусу жандармів по дослідженню злочинів, що передали дізнання по справах про державні злочини у ведення жандармерії. 7 червня 1872 року була прийнята нова редакція розділу про судочинство по державних злочинах Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат «Статуту карного судочинства», що закріпила створення Особливої присутності Сенату, що управляє, (за участю станових представників) для розгляду цієї категорії справ законом від 9 травня 1878 року «Про тимчасову зміну підсудності і порядку виробництва справ по деяких злочинах». Було різко скорочене коло справ, що розглядалися трибуналом присяжних; законами від Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат 9 серпня 1878 року і 8 квітня 1879 року розгляд справ про державні злочини й особо небезпечних злочинах проти порядку управління було передано військовим судам. Прийняте 14 серпня 1881 року «Положення про міри охорони державного порядку і суспільного спокою» ще більш розширило компетенцію військових трибуналів і звузило коло процесуальних гарантій у загальних судових установленнях. Завершенням судової Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат «контрреформи» постала судово-адміністративна реформа 1889 року[17] .


Перечень ЛІТЕРАТУРИ

1. Виленский Б. В. Подготовка судебной реформы 20 ноября 1864 года в Рф. – Саратов, 1963.

2. Виленский Б. В. Судебная реформа и контрреформа в Рф. – Саратов, 1969.

3. Глазунов М. М., Митрофанов П. А., Фоменко И. П., По законам Русской империи. – М., 1976.

4. Зайончковский П. А. Русское самодержавие в Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат конце XIX столетия. – М., 1970.

5. Исаев И. А. Политико-правовая утопия в Рф (конец XIX – начало ХХ века). – М., Наука, 1991.

6. Исаев И. А. История страны и права Рф: Учебное пособие. – М., Юрист, 1996.

7. Жеребцы А. Ф. Воспоминание о деле Веры Засулич. т.2. – М., 1966.

8. Куприн Н.Я. Из истории государственно-правовой Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат мысли дореволюционной Рф (XIX век). – М., Издательство МГУ, 1980.

9. Кульчицький В. Історія держави і права України. - К., 1996

10. Ленин В. И. Проект и разъяснение программки социал-демократической партии. // Полное собрание сочинений. т.2, с.99-101.

11. Ленин В. И. Случайные заметки. Лупи, но не до погибели.// Полное собрание сочинений. т.4, с.401-415.

12. Ленин В. И. Гонители Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат земства и Аннибалы либерализма.// Полное собрание сочинений. т.5, с.26-38.

13. Ленин В. И. По поводу юбилея.// Полное собрание сочинений. т.20, с.161-170.

14. Ленин В. И. «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция. //Полное собрание сочинений. т.20, с.171-180.

15. Ленин В. И. Памяти Герцена.// Полное собрание сочинений. т.21, с.255-262.

16. Маркс. Вопрос об отмене Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат крепостного права в Рф.// Маркс и Энгельс. соч.2-е изд. т.12. с 605-608.

17. Русское законодательство Х-ХХ вв. В 9 т., т.8, Судебная реформа. – М., Юридическая литература, 1991.

18. Ткач А. Історія кодефікаційного дореволюційного права України. - К., 1968

19. Троцкий Н. А. Королевские суды против революционной Рф. Политические процессы 1871-1880 годов. – Саратов, 1976.

20. Юшков С. В. История страны Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат и права СССР. ч.1. – М., 1961.


[1] Большая Русская Энциклопедия, т.25

[2] Маленьких М. Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 года в Рф. 1989.

[3] Жеребцы А.Ф. Отцы и детки судебной реформы, с. III.

[4] Маленьких М. Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 года в Рф, 1989.

[5] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 165-166.

[6] Русское Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат законодательство Х-ХХ вв. В 9 т., т.8. Судебная реформа. – М.

[7] Сост. С. М. Казанцев. Трибунал присяжных в Рф: Звучные уголовные процессы 1864-1917 гг., Л. 1991, с.с.5-7

[8] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т.4, с.407-408.

[9] Ерошкин Н.П. История муниципальных учреждений дореволюционной Рф. М.: Высшая школа, 1968, с.242-246

[10] В. И. Смолярчук. Анатолий Федорович Жеребцы Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат. М., 1981, с.46

[11] Джаншиев Г. А. Сборник статей, с.179.

[12] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. т.4, с.407.

[13] В. И. Смолярчук. Анатолий Федорович Жеребцы. М., 1981, с.47-48

[14] В. И. Смолярчук. Анатолий Федорович Жеребцы. М., 1981, с.47

[15] Сост. С. М. Казанцев. Трибунал присяжных в Рф: Звучные уголовные процессы 1864-1917 гг., Л. 1991, с.13-14

[16] Большая Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) - реферат Русская Энциклопедия, т.41

[17] Большая Русская Энциклопедия. т.25sudebnaya-kollegiya-po-grazhdanskim-delam-verhovnogo-suda-respubliki-kareliya.html
sudebnaya-kollegiya-po-ugolovnim-delam-verhovnogo-suda-rossijskoj-federacii-v-sostave.html
sudebnaya-medicina-referat.html